61 864 67 09
robalex@robalex.com.pl

Program profilaktyki i zwalczania szkodników

PROGRAM PROFILAKTYKI I ZWALCZANIA SZKODNIKÓW

Świadczymy usługi dla koncernów branży spożywczej w zakresie systemu monitorowanego zwalczania szkodników, opartego na założeniach międzynarodowych systemów jakości i standardów GMP/GHP, HACCP, IFS (International Food Standard), BRC (British Retail Consortium), AIB (Consolidated Standards for Food Safety.)

- Celem „Program profilaktyki i zwalczania szkodników” jest określenie zasad wdrożenia szeroko zakrojonych działań profilaktycznych (prewencyjnych) i interwencyjnych mających na celu niedopuszczenie do migracji szkodników na teren zakładu oraz do zasiedlenia jego budynków.

- Celem „Program profilaktyki i zwalczania szkodników” jest stworzenie takiego środowiska na terenie i w budynkach zakładu, w którym szkodniki nie będą przebywać. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez:

 • działania profilaktyczne, zapobiegające migracji oraz zagnieżdżeniu się szkodników w pomieszczeniach;
 • właściwe przechowywanie surowców, produktów i odpadków poprodukcyjnych, żeby nie dostarczały pożywienia, wody i kryjówek dla szkodników;
 • ciągły monitoring aktywności szkodników w pomieszczeniach zakładu;
 • działania eliminujące szkodniki za pomocą środków i metod, które nie spowodują skażenia produktów żywnościowych stosowanymi pestycydami.
 • przy wyborze odpowiedniej strategii zwalczania szkodników zgodnej z systemami należy brać pod uwagę wszystkie zagrożenia, nie tylko ze strony szkodników ale także od przyjętych metod zwalczania.- insektycydy – zagrożenia chemiczne

Monitoring jest to regularne wykonywanie zaplanowanej sekwencji obserwacji i pomiarów wszystkich aspektów aktywności szkodników w celu uzyskania podstawowych danych, które potrzebne są do oceny dotychczasowych działań i do wykorzystania w przyszłych planach zwalczania szkodników.

Pomiary aktywności szkodników w obiektach objętych programem ochrony przed szkodnikami powinny być przeprowadzane w regularnych miesięcznych odstępach czasowych .

Metody monitoringu:

 • Wywiad
 • Inspekcja wizualna
 • Przegląd urządzeń do monitorowania:
 • lepowych pułapek na owady biegające,
 • pułapek z atraktantami pokarmowymi i/lub feromonami,
 • karmników deratyzacyjnych,
 • chwytaczy gryzoni ( pułapek żywołownych na gryzonie),
 • lamp owadobójczych

monitoring jest to:

 • rozpoznanie obecności szkodnika: określenie gatunku szkodnika i zlokalizowanie miejsc jego występowania;
 • oszacowanie wielkości populacji szkodnika na podstawie odczytów z urządzeń monitorujących oraz oznak występowania;
 • zmian liczebności populacji szkodnika w czasie, w terenie i w obiektach Zakładu;
 • określenie skuteczność działań interwencyjnych, o ile np. wcześniej zastosowane zabiegi nie przyniosły oczekiwanego rezultatu;
 • określenie skuteczności wdrożonych procedur korygujacych (interwencyjnych)
 • określenie warunków, które doprowadziły do powstania problemu: dostępny pokarm (niewłaściwe składowanie odpadków), woda (kałuże), kryjówka (zbędne składowiska odpadków i rumowisko), itp.;
 • określenie decyzji i praktyk ludzkich, które wpłynęły na zmianę liczebności populacji szkodników i na skuteczność programu ich zwalczania (np. sąsiednia budowa, zmiany w ukształtowaniu terenu,
 • określenie, czy zmiany pogodowe (np. związane z porami roku) wpływają na skuteczność zwalczania szkodników, a jeśli tak, to jak? (np. obfite opady, ciężka zima: mniej kryjówek, utrudniony dostęp do pokarmu).

Monitoring prowadzony jest w sposób systematyczny i ciągły bez względu na wynik. Brak obecności szkodników nie może być powodem do zaprzestania działań. Zaniechanie działań oznacza rezygnację z kontynuowania Programu Profilaktyki i Zwalczania Szkodników. Monitoring musi poprzedzać i wyznaczać dalsze działania przewidziane Programem, w tym także dokładną dezynsekcję i deratyzację.

 

Program ochrony Zakładu przed szkodnikami nie może obejmować tylko procedury naprawczej (interwencyjne), czyli bezpośrednie zwalczanie szkodników za pomocą metody chemicznej, biologicznej lub mechanicznej, lecz powinien opierać się na szeroko stosowanych metodach prewencyjnych.

 

Negatywny wynik monitoringu jest potwierdzeniem braku owadów lub gryzoni w budynkach zakładu i na jego terenie, co jest celem niniejszego Programu Profilaktyki i Zwalczania Szkodników

 

Pełna oferta cenowa wystawiana jest na podstawie lustracji obiektu i jego terenu.

Podstawą sukcesu jest profesjonalizm. Procesy realizacji systemu nadzoru szkodników dają pewność uzyskania skuteczności na najwyższym poziomie tylko wtedy, gdy wykonane zostały przez właściwie przygotowany personel. Znajomość najlepszych technik działania rzetelność i odpowiedzialność są podstawowymi atutami firmy .

Kontakt

Specjalistyczny Zakład Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji ROBALEX Ryszard Pietrzykowski
ul. ul Albańska 17, 60-123 Poznań

tel./faks 61 864 67 09,
tel. kom. 603 124 380, 512 908 423

robalex@robalex.com.pl